Warunki Świadczenia Usług

1. ZGODA NA WARUNKI ŚWIADCZENIA USLUG

Niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy Tobą, osobiście lub w imieniu podmiotu („Ty”) a Baczka.pl („platforma”, „my”, „nas” lub „nasz”), dotyczącą dostęp i korzystanie z witryny https://baczka.pl, a także z wszelkich innych form medialnych, kanałów medialnych, witryny mobilnej lub aplikacji mobilnej związanej, połączonej lub w inny sposób z nią połączonej (łącznie „Witryna”). Jestem osobą fizyczną prowadzącą nierejestrowaną działalność gospodarczą w Polsce i mam siedzibę przy Pl. Zwycięstwa 3/4, Bielsko-Biała, Śląsk 43-300. Zgadzasz się, że wchodząc na Stronę, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA, JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE KORZYSTANIE Z WITRYNY I MUSISZ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA.

Dodatkowe warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu zamieszczane w Witrynie, zostają niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania od czasu do czasu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatniej aktualizacji” niniejszych Warunków użytkowania, a Ty zrzekasz się wszelkich praw do otrzymywania konkretnego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Upewnij się, że sprawdzasz obowiązujące Warunki za każdym razem, gdy korzystasz z naszej Witryny, aby zrozumieć, które Warunki mają zastosowanie. Użytkownik będzie podlegał i zostanie uznany za poinformowanego i zaakceptowanego zmian w jakichkolwiek zmienionych Warunkach użytkowania poprzez dalsze korzystanie z Witryny po dacie opublikowania takich zmienionych Warunków użytkowania.

Informacje podane w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które narażałyby nas na jakikolwiek wymóg rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju . W związku z tym osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim mają zastosowanie lokalne przepisy.

Strona przeznaczona jest dla użytkowników, którzy ukończyli 13 lat. Wszyscy użytkownicy, którzy są nieletni w jurysdykcji, w której zamieszkują (zazwyczaj poniżej 18 roku życia) muszą mieć pozwolenie i być bezpośrednio nadzorowani przez swojego rodzica lub opiekuna, aby korzystać z Witryny. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, musisz poprosić rodzica lub opiekuna o przeczytanie i zaakceptowanie niniejszych Warunków użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z Witryny.

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie wskazano inaczej, Witryna stanowi naszą własność i cały kod źródłowy, bazy danych, funkcje, oprogramowanie, projekty witryn internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafiki w Witrynie (łącznie „Treść”) oraz znaki towarowe, usługa znaki i logo w nich zawarte („Znaki”) są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich, i konwencje międzynarodowe. Treść i Znaki są udostępniane na Stronie „TAK JAK JEST” wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny ani Treści ani Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane, rozpowszechniane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp, wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych posługiwać się. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi wi do Witryny, Treści i Znaków.

3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW

Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) wszystkie przesłane przez Ciebie informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) zachowasz dokładność takich informacji i niezwłocznie zaktualizujesz takie informacje rejestracyjne w razie potrzeby; (3) posiadasz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; (4) nie masz mniej niż 13 lat; (5) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz, lub jeśli osoba niepełnoletnia otrzymała zgodę rodziców na korzystanie z Witryny; (6) nie uzyskasz dostępu do Witryny za pomocą środków automatycznych lub innych niż ludzkie, za pomocą bota, skryptu lub w inny sposób; (7) nie będziesz korzystać z Witryny w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu; oraz (8) korzystanie z Witryny nie naruszy żadnego obowiązującego prawa lub regulacji.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub dowolnej jej części).

4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Może być wymagana rejestracja w Witrynie. Zgadzasz się zachować poufność swojego hasła i będziesz odpowiedzialny za korzystanie ze swojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej nazwy użytkownika, jeśli uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, obsceniczna lub w inny sposób budząca zastrzeżenia.

5. OPŁATY I PŁATNOŚCI

Akceptujemy następujące formy płatności:

  • PayPal
  • BLIK
  • Szybkie Przelewy

Aby uzyskać dostęp do niektórych naszych usług, może być konieczne dokonanie zakupu lub uiszczenie opłaty. Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych za pośrednictwem Witryny. Ponadto zgadzasz się na niezwłoczne aktualizowanie informacji o koncie i płatności, w tym adresu e-mail, metody płatności i daty ważności karty płatniczej, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Za zakupy dokonane za pośrednictwem Witryny wystawiamy rachunki za pośrednictwem internetowego konta rozliczeniowego. Podatek obrotowy zostanie dodany do ceny zakupów, jeśli uznamy to za wymagane przez nas. W każdej chwili możemy zmienić ceny. Wszystkie płatności będą dokonywane w PLN.

Zgadzasz się uiszczać wszystkie opłaty po cenach obowiązujących wtedy dla Twoich zakupów i upoważniasz nas do obciążania wybranego dostawcy usług płatniczych wszelkimi takimi kwotami po dokonaniu zakupu. Jeśli Twój zakup podlega cyklicznym opłatom, wyrażasz zgodę na cykliczne obciążanie Twojej metody płatności bez konieczności uprzedniego zatwierdzania każdego powtarzającego się obciążenia, dopóki nie powiadomisz nas o anulowaniu.

Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub pomyłek w wycenie, nawet jeśli już zażądaliśmy lub otrzymaliśmy płatność. Zastrzegamy sobie również prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem Witryny.

6. BEZPŁATNA PRÓBA

Oferujemy 30-dniowy bezpłatny okres próbny nowym użytkownikom, którzy zarejestrują się w Witrynie. Konto nie zostanie obciążone, a subskrypcja zostanie zawieszona do czasu uaktualnienia do wersji płatnej po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego.

7. ANULOWANIE

Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Twoje anulowanie wejdzie w życie z końcem bieżącego opłaconego okresu.

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszych usług, napisz do nas na adres info@baczka.pl.

8. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Witrynę. Witryna nie może być używana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie przez nas wspierane lub zatwierdzone.

Jako użytkownik Witryny zgadzasz się nie:

Systematycznie pobierać dane lub inne treści z Witryny w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody od nas.

Oszukiwać, kłamać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza w celu poznania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.

Omijać, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje Witryny związane z bezpieczeństwem, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Witryny i/lub zawartej w niej Treści.

Oczernianie, niszczenie lub w inny sposób szkodzi, naszym zdaniem, nam i/lub Witrynie.

Wykorzystywać wszelkie informacje uzyskane z Witryny w celu nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby.

Niewłaściwie korzystaj z naszych usług wsparcia lub przesyłaj fałszywe zgłoszenia o nadużyciach lub wykroczeniach.

Korzystać z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub regulacjami.

Przesyłać (lub próbuj przesyłać lub przesyłać) wirusy, konie trojańskie lub inne materiały, w tym nadmierne używanie wielkich liter i spamowanie (ciągłe publikowanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają nieprzerwane korzystanie z Witryny i korzystanie z niej przez jakąkolwiek stronę lub modyfikuje, utrudnia, zakłóca, zmienia lub zakłóca korzystanie, funkcje, funkcje, działanie lub konserwację Witryny.

Korzystać z Witryny w sposób zautomatyzowany, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.

Usuwać informację o prawach autorskich lub innych prawach własności z dowolnej Treści.

Próbować podszyć się pod innego użytkownika lub osobę albo użyj nazwy użytkownika innego użytkownika.

Przesyłać (lub próbuj przesyłać) dowolny materiał, który działa jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przesyłania informacji, w tym między innymi przejrzyste formaty wymiany grafiki („gify”), piksele 1×1, robaki internetowe, pliki cookie , lub inne podobne urządzenia (czasami określane jako „oprogramowanie szpiegujące” lub „mechanizmy pasywnego gromadzenia danych” lub „pcms”).

Ingerować, zakłócać lub tworzyć nadmierne obciążenie Witryny lub sieci lub usług połączonych z Witryną.

Nękać, drażnić, zastraszać lub grozić naszym pracownikom lub agentom zaangażowanym w udostępnianie użytkownikowi jakiejkolwiek części Witryny.

Próbować ominąć wszelkie środki Witryny mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Witryny lub jakiejkolwiek części Witryny.

Kopiować lub dostosowywać oprogramowanie Witryny, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub inny kod.

Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, odszyfrowywać, dekompilować, dezasemblować lub dokonywać inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania stanowiącego lub w jakikolwiek sposób składającego się na część Witryny.

Z wyjątkiem sytuacji, gdy może to być wynikiem standardowego korzystania z wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używaj, uruchamiaj, rozwijaj lub rozpowszechniaj dowolny zautomatyzowany system, w tym między innymi wszelkie pająki, roboty, narzędzia oszukujące, skrobaki lub czytniki offline, które uzyskują dostęp do Witryny, lub używanie lub uruchamianie jakiegokolwiek nieautoryzowanego skryptu lub innego oprogramowania.

Używać osób trzecich do dokonania zakupu na Witrynie.

Wykonywać jakiegokolwiek nieautoryzowanego korzystania z Witryny, w tym gromadzenia nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.

Korzystać z Witryny w ramach wszelkich starań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób korzystać z Witryny i/lub Treści w jakichkolwiek przedsięwzięciach generujących dochód lub przedsięwzięciach komercyjnych.

Sprzedać lub w inny sposób przenieść swój profil.

9. TREŚCI GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Witryna nie oferuje użytkownikom możliwośći publikowania własnych treści na witrynie.

10. LICENCJA

Ty i Witryna zgadzacie się, że możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe, które podajesz, zgodnie z warunkami Polityki prywatności i Twoimi wyborami (w tym ustawieniami).

Przesyłając sugestie lub inne opinie dotyczące Witryny, zgadzasz się, że możemy wykorzystywać i udostępniać takie opinie w dowolnym celu bez wynagrodzenia.

Nie rościmy sobie prawa własności do Twoich Wkładów. Zachowujesz pełne prawo własności do wszystkich swoich Wkładów i wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoimi Wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub oświadczenia w Twoich wkładach dostarczonych przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze na Stronie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Wkłady do Witryny i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z Twoimi Wkładami.

11. LICENCJA NA APLIKACJĘ MOBILNĄ

Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny za pośrednictwem aplikacji mobilnej, udzielamy Ci odwołalnego, niewyłącznego, niezbywalnego, ograniczonego prawa do instalacji i korzystania z aplikacji mobilnej na bezprzewodowych urządzeniach elektronicznych należących do Ciebie lub przez Ciebie kontrolowanych oraz do uzyskiwania dostępu i korzystania z aplikacja mobilna na takich urządzeniach ściśle zgodnie z warunkami niniejszej licencji aplikacji mobilnej zawartymi w niniejszych Warunkach użytkowania. Użytkownik nie będzie: (1) z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej, dezasemblować, podejmować prób uzyskania kodu źródłowego ani odszyfrowywać aplikacji; (2) dokonywać jakichkolwiek modyfikacji, adaptacji, ulepszeń, ulepszeń, tłumaczeń lub prac pochodnych z aplikacji; (3) naruszać jakichkolwiek obowiązujących praw, zasad lub przepisów w związku z dostępem lub korzystaniem z aplikacji; (4) usuwać, zmieniać lub ukrywać wszelkie uwagi dotyczące własności (w tym wszelkie uwagi dotyczące praw autorskich lub znaków towarowych) opublikowane przez nas lub licencjodawców aplikacji; (5) używać aplikacji do wszelkich przedsięwzięć generujących dochód, przedsięwzięć handlowych lub innych celów, do których nie jest przeznaczona ani przeznaczona; (6) udostępniać aplikację za pośrednictwem sieci lub innego środowiska umożliwiającego dostęp lub korzystanie z wielu urządzeń lub użytkowników jednocześnie; (7) używać aplikacji do tworzenia produktu, usługi lub oprogramowania, które jest bezpośrednio lub pośrednio konkurencyjne lub w jakikolwiek sposób zastępuje aplikację; (8) używać aplikacji do wysyłania zautomatyzowanych zapytań do dowolnej witryny internetowej lub do wysyłania niezamówionych komercyjnych wiadomości e-mail; lub (9) wykorzystywać jakichkolwiek informacji zastrzeżonych lub któregokolwiek z naszych interfejsów lub innej naszej własności intelektualnej w projektowaniu, opracowywaniu, produkcji, licencjonowaniu lub dystrybucji jakichkolwiek aplikacji, akcesoriów lub urządzeń do użytku z aplikacją.

Urządzenia Apple i Android

Następujące warunki mają zastosowanie w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej uzyskanej z Witryny (każdy „Dystrybutor aplikacji”) w celu uzyskania dostępu do Witryny: (1) licencja udzielona użytkownikowi na naszą aplikację mobilną jest ograniczona do niezbywalnej licencję na korzystanie z aplikacji na urządzeniu z systemem operacyjnym Android, w zależności od przypadku, oraz zgodnie z zasadami użytkowania określonymi w odpowiednich warunkach świadczenia usług przez Dystrybutora Aplikacji; (2) jesteśmy odpowiedzialni za świadczenie wszelkich usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do aplikacji mobilnej, jak określono w warunkach niniejszej licencji aplikacji mobilnej zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że każdy Dystrybutor aplikacji nie ma obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do aplikacji mobilnej; (3) w przypadku braku zgodności aplikacji mobilnej z obowiązującą gwarancją, możesz powiadomić odpowiedniego dystrybutora aplikacji, a dystrybutor aplikacji, zgodnie z jego warunkami i zasadami, może zwrócić cenę zakupu, jeśli taka istnieje, opłacony za aplikację mobilną i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Dystrybutor Aplikacji nie będzie miał żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do aplikacji mobilnej; (4) oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju objętym embargiem rządu USA lub który został wyznaczony przez rząd USA jako kraj „wspierający terroryzm” oraz (ii) nie jesteś wymienione na dowolnej rządowej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami; (5) Użytkownik musi przestrzegać warunków umowy stron trzecich podczas korzystania z aplikacji mobilnej, np. jeśli posiada aplikację VoIP, nie może naruszać umowy o świadczenie usług bezprzewodowych podczas korzystania z aplikacji mobilnej; oraz (6) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Dystrybutorzy Aplikacji są beneficjentami będącymi osobami trzecimi warunków niniejszej licencji na aplikację mobilną zawartych w niniejszych Warunkach Użytkowania oraz że każdy Dystrybutor Aplikacji będzie miał prawo (i będzie uważane za posiadającego zaakceptował prawo) do egzekwowania warunków niniejszej licencji aplikacji mobilnej zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania wobec Ciebie jako beneficjenta będącego stroną trzecią.

12. ZGŁOSZENIA

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie przekazane nam przez Ciebie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Witryny („Zgłoszenia”) są jawne i staną się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Zgłoszeń w jakimkolwiek zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla Ciebie. Niniejszym zrzekasz się wszelkich autorskich praw osobistych do takich Zgłoszeń i niniejszym gwarantujesz, że wszelkie takie Zgłoszenia są oryginalne z Tobą lub że masz prawo do ich przesłania. Zgadzasz się, że nie będzie regresu przeciwko nam w związku z domniemanym lub faktycznym naruszeniem lub przywłaszczeniem jakichkolwiek praw własności do Twoich Zgłoszeń.

13. ZARZĄDZANIE SERWISEM

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Witryny pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podjąć odpowiednie kroki prawne przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki korzystania, w tym między innymi zgłosić takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmawiać, ograniczać dostępu, ograniczać dostępność lub wyłączać (w zakresie, w jakim jest to technologicznie wykonalne) któregokolwiek z Twoich Wkładów lub jakiejkolwiek ich części; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, zawiadomienia lub odpowiedzialności, usunąć z Witryny lub w inny sposób wyłączyć wszystkie pliki i treści, które są nadmierne lub w jakikolwiek sposób są uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać Witryną w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwiający prawidłowe funkcjonowanie Witryny.

14. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności opublikowanej w Witrynie, która jest włączona do niniejszych Warunków użytkowania. Informujemy, że Witryna jest hostowana w Polsce. Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny z dowolnego innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy lub inne wymagania dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które różnią się od obowiązujących przepisów w Polsce, to poprzez dalsze korzystanie z Witryny przekazujesz swoje dane do Polski i wyrażasz zgodę na przekazywanie i przetwarzanie Twoich danych w Polsce.

15. OKRES OBOWIĄZYWANIA ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny. NIE OGRANICZAJĄC ŻADNYCH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY (W TYM BLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP) DOWOLNEJ OSOBIE Z DOWOLNYCH POWODÓW LUB BEZ POWODU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB POROZUMIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA LUB OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ UŻYTKOWANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE LUB USUNĄĆ TWOJE KONTO ORAZ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE ZAMIESZCZANO W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, NA WŁASNE UZNANIE.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto, zabrania się rejestracji i tworzenia nowego konta pod własnym imieniem, fałszywym lub pożyczonym nazwiskiem lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeśli działasz w imieniu osoby trzeciej. impreza. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazu sądowego.

16. MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej Stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania udostępniania całości lub części Witryny bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie dostępna przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami lub wymagać przeprowadzenia konserwacji związanej z Witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, rewizji, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Witryny w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane brakiem dostępu do Witryny lub korzystania z niej podczas przestoju lub wyłączenia Witryny. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i obsługi Witryny ani do dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z tym.

17. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim, a stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone. Jeżeli Twoje miejsce zwykłego pobytu znajduje się na terenie UE, a jesteś konsumentem, dodatkowo posiadasz ochronę, jaką dają Ci bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Twojego kraju zamieszkania. Baczka.pl i Ty wyrażasz zgodę na poddanie się niewyłącznej jurysdykcji sądów w Bielsku-Białej, co oznacza, że możesz dochodzić swoich praw w zakresie ochrony konsumentów w związku z niniejszym Regulaminem w Polsce lub w Kraj UE, w którym mieszkasz.

18. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Nieformalne negocjacje

W celu przyspieszenia rozstrzygania i kontrolowania kosztów wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami użytkowania (każdy „Spór” i łącznie „Spory”) wniesionych przez Ciebie lub nas (indywidualnie „Stroną” i wspólnie, „Strony”), Strony zgadzają się w pierwszej kolejności nieformalnie negocjować wszelkie Spory (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem arbitrażu. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym powiadomieniu przez jedną Stronę drugiej Stronie.

Wiążący arbitraż

Wszelkie spory wynikające ze stosunków między Stronami niniejszej umowy będą rozstrzygane przez jednego arbitra, który zostanie wybrany zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym i Wewnętrznym Europejskiego Sądu Arbitrażowego będącego częścią Europejskiego Centrum Arbitrażowego z siedzibą w Strasburgu, i które obowiązują w chwili złożenia wniosku o arbitraż i których przyjęcie niniejszej klauzuli oznacza akceptację. Siedzibą arbitrażu będzie Bielsko-Biała, Polska. Językiem postępowania jest język polski. Obowiązujące przepisy prawa materialnego to prawo polskie.

Ograniczenia

Strony uzgadniają, że każdy arbitraż będzie ograniczony do Sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo (a) żadne postępowanie arbitrażowe nie będzie łączone z żadnym innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia do rozstrzygania jakiegokolwiek Sporu na zasadzie pozwu zbiorowego lub korzystania z procedur pozwów zbiorowych; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia do wniesienia jakiegokolwiek sporu w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób.

Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu

Strony uzgadniają, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji i wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie Spory mające na celu wyegzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności któregokolwiek z praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie spory związane lub wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia; oraz (c) wszelkie roszczenia o zabezpieczenie nakazu. Jeżeli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, żadna ze Stron nie zdecyduje się na rozstrzygnięcie sporu w ramach tej części niniejszego postanowienia uznanego za niezgodne z prawem lub niewykonalne, a taki spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwej jurysdykcji w sądach wymienionych dla powyżej, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.

19. KOREKTY

W Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Witrynie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

20. OŚWIADCZENIE

WITRYNA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST I JAK DOSTĘPNA. ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z WITRYNY I NASZYCH USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI WITRYNY LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH POŁĄCZONYCH Z WITRYNĄ I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI 2) USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA JAKIEGOKOLWIEK NATURY WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO STRONY I KORZYSTANIA Z WITRYNY, (3) WSZELKI NIEUPRAWNIONY DOSTĘP DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKIE INFORMACJE I/LUB INFORMACJE FINANSOWE PRZECHOWYWANE W TYM, (4) WSZELKIE PRZERWANIE LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z WITRYNY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB PRZEZ STRONĘ PRZEZ OSOBĘ TRZECIE I/LUB ( 6) WSZELKICH BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W JAKIEJKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z WSZELKICH TREŚCI PRZEKAZYWANYCH, PRZESYŁANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH W INNY SPOSÓB ZA POMOCĄ WITRYNY. NIE GWARANTUJEMY, NIE POTWIERDZAMY ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGĘ REKLAMOWANĄ LUB OFEROWANĄ PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, WITRYNY INTERNETOWEJ LUB WITRYNY LUB APLIKACJI MOBILNYCH NIE UDOSTĘPNIANYCH W JAKICHKOLWIEK REKLAMACH BYĆ STRONĄ LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MONITOROWANIE WSZELKICH TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. TAK JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POMOCĄ JAKIEGOKOLWIEK ŚRODKA LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, NALEŻY WYKORZYSTAĆ NAJLEPSZY OSĄD I ĆWICZENIA, GDZIE WŁAŚCIWE.

21. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DOCHODÓW, STRATY LUB INNYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, NAWET JEŚLI ZOSTAŁEM POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD WSZYSTKICH INFORMACJI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA BĘDZIE W KAŻDYM CZASIE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA. NIEKTÓRE PRAWA PAŃSTWOWE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ PRAWA MIĘDZYNARODOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZRZECZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA I MOŻESZ MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

22. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym naszymi spółkami zależnymi, podmiotami stowarzyszonymi i wszystkimi naszymi odpowiednimi funkcjonariuszami, agentami, partnerami i pracownikami. ’ opłaty i wydatki poniesione przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikających z: (1) korzystania z Witryny; (2) naruszenie niniejszych Warunków użytkowania; (3) jakiekolwiek naruszenie oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; (4) naruszenie przez Ciebie praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (5) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego działania w stosunku do innego użytkownika Witryny, z którym połączyłeś się za pośrednictwem Witryny. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli w każdej sprawie, za którą jesteś zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności, a Ty zgadzasz się współpracować, na Twój koszt, w naszej obronie przed takimi roszczeniami. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o każdym takim roszczeniu, działaniu lub postępowaniu, które podlega temu odszkodowaniu, gdy tylko się o nim dowiemy.

23. DANE UŻYTKOWNIKA

Zachowamy pewne dane, które przesyłasz do Witryny w celu zarządzania wydajnością Witryny, a także dane dotyczące korzystania z Witryny. Chociaż regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyłasz lub które odnoszą się do wszelkich działań, które podjąłeś przy użyciu Witryny. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

24. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie Witryny, wysyłanie do nas wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowią komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na Stronie, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, POLITYK I ZAPISÓW O TRANSAKCJACH ROZPOCZĘTYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POMOCĄ STRONY. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek statutów, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów prawa w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania zapisów nieelektronicznych lub płatności lub przyznania kredytów w jakikolwiek inny sposób. niż środki elektroniczne.

25. RÓŻNE

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas w Witrynie lub w odniesieniu do Witryny stanowią całość porozumienia i porozumienia między Tobą a nami. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W dowolnym momencie możemy przenieść niektóre lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechanie działania spowodowane z przyczyn pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia zostanie uznane za odłączone od niniejszych Warunków użytkowania i nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych zaprowiantowanie. W wyniku niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny między Tobą a nami nie powstaje żadne wspólne przedsięwzięcie, partnerstwo, stosunek pracy lub agencja. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z powodu ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkich środków obronnych, jakie możesz mieć na podstawie elektronicznej formy niniejszych Warunków użytkowania oraz braku podpisania przez strony niniejszej Umowy w celu wykonania niniejszych Warunków użytkowania.

26. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Serwisu lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Serwisu prosimy o kontakt pod adresem:

Baczka.pl
Radosław Kukuczka
Pl. Zwycięstwa 3/4
Bielsko-Biała, Śląsk 43-300
Polska
Telefon: 791050837
info@baczka.pl