Polityka Prywatności

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.

Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, rejestrując się w Usługach, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, biorąc udział w działaniach w Usługach lub w inny sposób, gdy kontaktujesz się z nami.

Dane osobowe dostarczone przez Ciebie. Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami i Usługami, dokonywanych wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

 • Imie
 • numery telefoniczne
 • adresy e-mail

Nie przetwarzamy informacji wrażliwych.

Dane dotyczące płatności. Możemy gromadzić dane niezbędne do przetworzenia Twojej płatności, jeśli dokonujesz zakupów, takie jak numer Twojego instrumentu płatniczego (np. numer karty kredytowej) oraz kod bezpieczeństwa powiązany z Twoim instrumentem płatniczym. Wszystkie dane dotyczące płatności są przechowywane przez Bluemedia. Linki do ich informacji o polityce prywatności można znaleźć tutaj: bluemedia.pl.

Dane aplikacji. Jeśli korzystasz z naszych aplikacji, możemy również zbierać następujące informacje, jeśli zdecydujesz się udzielić nam dostępu lub pozwolenia:

 • Dostęp do urządzeń mobilnych. Możemy poprosić o dostęp lub pozwolenie na dostęp do niektórych funkcji z urządzenia mobilnego, w tym wiadomości SMS na urządzeniu mobilnym i inne funkcje. Jeśli chcesz zmienić nasz dostęp lub uprawnienia, możesz to zrobić w ustawieniach swojego urządzenia.
 • Dane urządzenia mobilnego. Automatycznie zbieramy informacje o urządzeniu (takie jak identyfikator urządzenia mobilnego, model i producent), system operacyjny, informacje o wersji i informacje o konfiguracji systemu, numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, typ i wersja przeglądarki, model sprzętu, dostawca usług internetowych i/lub operator komórkowy , oraz adres IP (lub serwer proxy). Jeśli korzystasz z naszych aplikacji, możemy również zbierać informacje o sieci telefonicznej powiązanej z Twoim urządzeniem mobilnym, systemie operacyjnym lub platformie Twojego urządzenia mobilnego, typie używanego urządzenia mobilnego, unikalnym identyfikatorze urządzenia mobilnego oraz informacje o funkcjach naszych aplikacji, do których uzyskałeś dostęp.
 • Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych aplikacji, rozwiązywania problemów oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i raportowania.
 • Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Ty musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach takich danych osobowych.

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie: Niektóre informacje — takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia — są gromadzone automatycznie, gdy odwiedzasz nasze Usługi.

Automatycznie zbieramy pewne informacje, gdy odwiedzasz, korzystasz lub poruszasz się po Usługach. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych Usług oraz inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych Usług oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Podobnie jak wiele firm, również zbieramy informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Gromadzone przez nas informacje obejmują:

 • Dane dziennika i użytkowania. Dane dziennika i użytkowania to informacje dotyczące usług, diagnostyki, użytkowania i wydajności, które nasze serwery zbierają automatycznie, gdy uzyskujesz dostęp do naszych Usług lub korzystasz z nich, i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z nami, te dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ przeglądarki i ustawienia oraz informacje o Twojej aktywności w Usługach (takie jak znaczniki daty/godziny związane z Twoim użytkowaniem, przeglądane strony i pliki , wyszukiwania i inne podejmowane działania, takie jak używane funkcje), informacje o zdarzeniach urządzenia (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane „zrzutami awarii”) i ustawienia sprzętu).
 • Dane urządzenia. Zbieramy dane urządzenia, takie jak informacje o Twoim komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Usług. W zależności od używanego urządzenia, dane urządzenia mogą zawierać takie informacje, jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu, dostawca usług internetowych i/lub operator komórkowy, system operacyjny i informacje o konfiguracji systemu.
 • Wiadomości SMS. Treść wysłanych i odebranych wiadomości SMS, które będą wysyłane i/lub odbierane za pośrednictwem platformy.

2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz przestrzegania prawa. Za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z różnych powodów, w zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług, w tym:

 • Aby ułatwić tworzenie kont i uwierzytelnianie oraz w inny sposób zarządzać kontami użytkowników. Możemy przetwarzać Twoje dane, abyś mógł utworzyć i zalogować się na swoje konto, a także utrzymać swoje konto w dobrym stanie.
 • Dostarczanie i ułatwianie świadczenia usług użytkownikowi. Możemy przetwarzać Twoje dane, aby zapewnić Ci żądaną usługę.
 • Aby chronić nasze Usługi. Możemy przetwarzać Twoje dane w ramach naszych wysiłków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa naszych Usług, w tym monitorowania i zapobiegania oszustwom.
 • Aby ocalić lub chronić żywotny interes jednostki. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to konieczne, aby zachować lub chronić żywotny interes osoby, na przykład zapobiegać szkodom.

3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH OCZEKUJEMY PRZETWARZANIE TWOICH INFORMACJI?

W skrócie: przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy uważamy, że jest to konieczne i mamy ważny powód prawny (tj. podstawę prawną), aby to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem, na przykład za Twoją zgodą, aby przestrzegać przepisów, aby świadczyć Ci usługi w celu zawarcia lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych, ochrony Twoich praw lub wypełnienia naszych uzasadnionych interesów biznesowych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i RODO w Wielkiej Brytanii wymagają od nas wyjaśnienia ważnych podstaw prawnych, na których opieramy się w celu przetwarzania Twoich danych osobowych. W związku z tym możemy opierać się na następujących podstawach prawnych do przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • Zgoda. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś zgodę (tj. zgodę) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Napisz do nas info@baczka.pl, aby dowiedzieć się więcej.
 • Wykonanie umowy. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy uważamy, że jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie, w tym świadczenia naszych Usług lub na Twoje żądanie przed zawarciem z Tobą umowy.
 • Uzasadnione interesy. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy uważamy, że jest to zasadnie konieczne do osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów biznesowych, a interesy te nie przeważają nad Twoimi interesami oraz podstawowymi prawami i wolnościami. Na przykład możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w niektórych z opisanych celów, aby:
 • Diagnoza problemów i/lub zapobieganie nieuczciwym działaniom
 • Zobowiązania prawne. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, takich jak współpraca z organem ścigania lub agencją regulacyjną, wykonywanie lub obrona naszych praw lub ujawnianie Twoich danych jako dowodów w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowany.
 • Żywotne zainteresowania. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów strony trzeciej, na przykład w sytuacjach wiążących się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.

4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W skrócie: Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach opisanych w tej sekcji i/lub następującym stronom trzecim.

Możemy potrzebować udostępnić Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

* Przelewy biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.

5. CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZĄCYCH?

W skrócie: Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do gromadzenia i przechowywania informacji.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele), aby uzyskać dostęp do informacji lub je przechowywać. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i jak możesz odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel niniejszego powiadomienia nie wymaga od nas przechowywania Twoich danych osobowych przez okres dłuższy niż okres, w którym użytkownicy mają u nas konto.

Gdy nie mamy bieżącej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub anonimizujemy takie informacje lub, jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), wówczas w bezpieczny sposób przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania, dopóki nie będzie możliwe usunięcie.

7. JAK ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI?

W skrócie: Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie i uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednak pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków mających na celu zabezpieczenie Twoich informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może być zagwarantowana, że będzie w 100% bezpieczna, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieautoryzowane strony trzecie nie będą w stanie pokonać nasze zabezpieczenia i niewłaściwie zbierać, uzyskiwać dostęp, kraść lub modyfikować Twoje dane. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do iz naszych Usług odbywa się na własne ryzyko. Użytkownik powinien uzyskiwać dostęp do Usług tylko w bezpiecznym środowisku.

8. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIELETNICH?

W skrócie: nie gromadzimy świadomie danych ani nie sprzedajemy dzieciom poniżej 18 roku życia.

Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich. Korzystając z Usług, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat lub że jesteś rodzicem lub opiekunem takiej osoby nieletniej i wyrażasz zgodę na korzystanie z Usług przez taką nieletnią osobę na utrzymaniu. Jeśli dowiemy się, że zebrano dane osobowe od użytkowników w wieku poniżej 18 lat, dezaktywujemy konto i podejmiemy rozsądne środki, aby niezwłocznie usunąć takie dane z naszych rejestrów. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem info@baczka.pl.

9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i Wielka Brytania (Wielka Brytania), masz prawa, które zapewniają większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. W dowolnym momencie możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto.

W niektórych regionach (takich jak EOG i Wielka Brytania) masz pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iv) w stosownych przypadkach, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz mieć również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz złożyć takie żądanie, kontaktując się z nami, korzystając z adresu info@baczka.pl.

Rozpatrzymy i podejmiemy działania na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli znajdujesz się w EOG lub Wielkiej Brytanii i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jeśli znajdujesz się w Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Wycofanie zgody: Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z adresu email info@baczka.pl.

Informujemy jednak, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego cofnięciem ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o inną niż zgoda, zgodną z prawem podstawę przetwarzania.

Rezygnacja z komunikacji marketingowej i promocyjnej: możesz w dowolnym momencie zrezygnować z naszej komunikacji marketingowej i promocyjnej, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail, odpowiadając „STOP” lub „ANULUJ SUBSKRYPCJĘ” na wysyłane przez nas wiadomości SMS, lub kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych w sekcji „JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA?” poniżej. Zostaniesz wtedy usunięty z list marketingowych. Jednak nadal możemy komunikować się z Tobą — na przykład, aby wysyłać Ci wiadomości związane z usługami, które są niezbędne do administrowania i korzystania z Twojego konta, odpowiadać na zgłoszenia serwisowe lub w innych celach niemarketingowych.

informacje o koncie

Jeśli w dowolnym momencie zechcesz przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć konto, możesz:

 • Skontaktuj się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych.
 • Na Twoją prośbę o zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuniemy Twoje konto oraz informacje z naszych aktywnych baz danych. Możemy jednak zachować niektóre informacje w naszych plikach, aby zapobiegać oszustwom, rozwiązywać problemy, pomagać we wszelkich dochodzeniach, egzekwować nasze warunki prawne i/lub przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych.
 • Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszych Usług. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach reklamodawców w naszych Usługach, odwiedź stronę http://www.aboutads.info/choices/.
 • Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące Twoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas e-mail na adres info@baczka.pl.

10. USTAWIENIA ŚLEDZENIA W PRZEGLADARCE

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję lub ustawienie Do-Not-Track („DNT”), które można aktywować, aby zasygnalizować preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych dotyczących działań związanych z przeglądaniem online. Na tym etapie nie został sfinalizowany jednolity standard technologiczny rozpoznawania i implementacji sygnałów DNT. W związku z tym nie odpowiadamy obecnie na sygnały przeglądarki DNT ani na żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje użytkownika o tym, aby nie być śledzonym online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności.

11. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA?

W skrócie: tak, w razie potrzeby zaktualizujemy to powiadomienie, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o polityce prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawione”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o polityce prywatności, możemy o tym powiadomić, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o polityce prywatności, aby być informowanym o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

12. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ POLITYKI?

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące tego powiadomienia, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres info@baczka.pl

13. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE OD CIEBIE ZBIERANE?

Na podstawie obowiązującego prawa w Twoim kraju możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub je usunąć w pewnych okolicznościach. Aby poprosić o przejrzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, prześlij formularz wniosku, klikając tutaj.